skip to Main Content
Slochterenweg 29 Arnhem 06 – 2136 3673

Algemene informatie inschrijven

U kunt zich op deze pagina digitaal inschrijven bij de RSVV. Het formulier is heel eenvoudig, maar mocht u toch nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via leden@rsvv.nl. Er worden alleen nog lidmaatschapskaarten uitgegeven aan de leden die hebben aangeven badminton te willen spelen.

Het is ook mogelijk om schriftelijk in te schrijven. In de kantine van Wijkcentrum Vredenburcht (Slochterenweg 29) liggen inschrijfformulieren, deze kunt u ingevuld deponeren in de blauwe RSVV postbox in de gang van het wijkcentrum.

  Inschrijfformulier

  Contributie

  De contributie bedraagt per 01/01/2023 voor een individueel lid € 18,95 per maand en voor een gezin, woonachtig op één adres, € 37,90 per maand. Bij een eventuele, door de Algemene Ledenvergadering, goedgekeurde contributieverhoging wordt het incassobedrag aangepast. Dit wordt ten aller tijde naar alle leden gecommuniceerd.

  Machtiging tot automatische incasso

  De persoon die het (digitaal) inschrijfformulier heeft verzonden, verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de RSVV om voor deze vereniging het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven van zijn/haar giro/bankrekening voor het lidmaatschap. Bij de eerste inning van het contributiebedrag zal tevens het inschrijfgeld van € 2,50 worden afgeschreven.

  • Het contributiebedrag mag 1 x per maand worden afgeschreven.
  • Het is de ondergetekende bekend dat hij/zij een verzoek tot terugboeking van uit hoofde van deze afgeschreven bedragen kan doen aan zijn/haar giro/bank tot 56 kalenderdagen na datum van afschrijving.
  • De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke melding aan de ledenadministratie van de RSVV.
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging voor de automatische incasso door de RSVV stopgezet.

  Bankgegevens RSVV

  Het rekeningnummer is NL62 INGB 0003 3270 71 ten name van RSVV Arnhem.

  Bij de eerste inning van het contributiebedrag zal tevens het eenmalige inschrijfgeld van € 2,50 worden afgeschreven. Voor minderjarigen dienen de ouders of verzorgers dit formulier en de incassomachtiging persoonlijk in te leveren.

  Indien u in het bezit bent van een GelrePas maakt u aanspraak op een – gedeeltelijke – verrekening van het contributiebedrag. Hiervoor dient u het Gelrepasnummer op het inschrijfformulier in te vullen.

  Voor kinderen tot 18 jaar geldt een volledige vergoeding van het contributiebedrag. Bent u ouder dan 18 jaar? Dan wordt de helft van het bedrag vergoed.

  Heeft u de Gelrepas nog niet op het moment van inschrijven, lever op een later tijdstip dan een kopie van de Gelrepas in met vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Dit kan in de postbox van de RSVV in de kantine aan de Slochterenweg 29 of zend de kopie naar onze penningmeester: Dhr. C. Hessing, Mgr. Bekkersstraat 22a, 6836 HK Arnhem

  Vul dit formulier in om uit te schrijven. U kunt ook de uitschrijving mailen naar leden@rsvv.nl onder vermelding van uw naam, adresgegevens en lidmaatschapsnummer.

  Back To Top