Een omni-sportvereniging in Arnhem voor al uw sporten!

Digitaal inschrijven

Uitleg vooraf!
U kunt zich onderaan deze pagina digitaal inschrijven bij de RSVV. We moedigen u aan om uzelf toch digitaal in te schrijven onderaan deze pagina!

Verder…
De contributie bedrag per 2017 voor een individueel lid € 15,95 per maand en voor een gezin, woonachtig op één adres, € 31,90 per maand. (Bij een eventuele, door de Algemene Ledenvergadering, goedgekeurde contributieverhoging wordt het incassobedrag aangepast).

Indien u in het bezit bent van een GelrePas. Voor een (gedeeltelijke) verrekening van het contributiebedrag dient u het Gelrepasnummer onderaan deze pagina in het digitaal inschrijfformulier in te vullen.

Heeft u de Gelrepas nog niet, lever op een later tijdstip dan een kopie van de Gelrepas in met vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Dit kan in de postbox van de RSVV in de kantine aan de Slochterenweg 29 of zend de kopie naar onze penningmeester, Arie Abbink, Horizon 124, 6661PB Elst (Gld).

Rekeningnummer NL62 INGB 0003 3270 71 ten name van RSVV Arnhem.

Bij de eerste inning van het contributiebedrag zal tevens het inschrijfgeld van € 2,50 worden afgeschreven. Na afschrijving wordt/worden de lidmaatschapskaarten naar het bovenstaande adres gezonden. Voor minderjarigen dienen de ouders of verzorgers dit formulier en de incassomachtiging persoonlijk in te leveren.

Machtiging tot automatische incasso
De persoon die onderstaand digitaal inschrijfformulier heeft verzonden, verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de RSVV om voor deze vereniging het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven van zijn/haar giro/bankrekening voor het lidmaatschap. Bij de eerste inning van het contributiebedrag zal tevens het inschrijfgeld van € 2,50 worden afgeschreven.

  • Het contributiebedrag mag 1 x per maand  worden afgeschreven.
  • Het is de ondergetekende bekend dat hij/zij een verzoek tot terugboeking van uit hoofde van deze afgeschreven bedragen kan doen aan zijn/haar giro/bank tot 56 kalenderdagen na datum van afschrijving.
  • De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke melding aan de ledenadministratie van de RSVV.
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging voor de automatische incasso door de RSVV stopgezet.

Digitaal inschrijven kan hieronder:

Digitaal inschrijven

 

Verificatie

 
Print Friendly, PDF & Email